Storia Books

Oricine iubește o poveste captivantă

Cu atât mai mult cei care nu le-au auzit pe toa­te: copi­ii și tine­rii adulți. Printre rân­duri fan­tas­tic de amu­zan­te, aven­turi îndrăz­ne­țe, idi­le și noi expe­rien­țe, între coper­ți­le Storia Books vor regă­si situ­a­ții cât se poa­te de fami­li­a­re, actu­a­le și cre­a­ti­ve.

Momentan ne gră­bim să lan­săm maga­zi­nul onli­ne, dar până atunci căr­ți­le noas­tre pot fi găsi­te în libră­ri­i­le Books ExpressCartepedia, Cărturești, Elefant, Humanitas, și Libris.

Mai mul­te deta­lii des­pre titlu­ri­le noas­tre găsești mai jos:

Eric Lindstrom, Spune-mi dacă zâmbești

⠠⠎⠏⠥⠝⠑⠤⠍⠊ ⠙⠁⠉⠁ ⠵⠁⠍⠃⠑⠎⠞⠊

Carte nouă:

Eric Lindstrom

Spune-mi dacă zâmbești

Parker Grant nu are nevo­ie de cine știe ce oche­lari că să-și poa­tă de sea­ma cum sunt oame­nii. Pentru asta a inven­tat Regulile: nu vă pur­tați alt­fel cu ea doar pen­tru că e nevă­ză­toa­re și nu pro­fi­tați nici­o­da­tă de ea. Nu veți pri­mi o a doua șan­să. Ca să vă con­vin­geți, întrebați-l pe Scott Kilpatrick, băi­a­tul care i-a frânt ini­ma.

Când acest băi­at rea­pa­re în via­ța ei pe neaș­tep­ta­te, după o absen­ță de mai mulți ani, Parker își dă sea­ma că exis­tă o sin­gu­ră reac­ție corec­tă – să-l res­pingă până când înce­pe să-l doa­ră. Oricum i se pare că are des­tu­le pe cap. De exem­plu, vrea să se înscrie în echi­pa de aler­gări (v-ați prins, ochii nu-i func­țio­nea­ză, dar picioa­re­le, da), le dă sfa­turi afec­tu­oa­se, dar dure, cole­gi­lor ei de o nai­vi­ta­te dure­roa­să și are gri­jă să-și dăru­ias­că sieși ste­lu­țe aurii pen­tru fie­ca­re zi în care se abține să plân­gă din cau­za mor­ții tată­lui său, sur­ve­ni­tă cu trei luni în urmă. Însă des­co­pe­ră că nu poa­te scă­pa de tre­cut și, pe măsu­ră ce află ade­vă­rul des­pre oame­nii din jurul ei—despre Scott, des­pre tatăl ei—, Parker își pier­de sigu­ran­ța cu care ana­li­zea­ză lumea din jur. Oare lucru­ri­le chiar sunt așa cum par?

Detalii

Prietenie, des­pre ado­les­cen­ță
Recomandat: young adults
325 pagini, paper­ba­ck
Preț: 35 lei

Carte nouă:

Kathleen Glasgow

O fată din bucăți

Charlotte Davis este făcu­tă bucăți. La doar 17 ani, a pier­dut mai mult decât au pier­dut alții în toa­tă via­ța lor, dar a învă­țat să uite. Cioburile dintr-un borcan spart fac tăie­turi adânci, iar dure­rea fizi­că ani­hi­lea­ză sufe­rin­ța sufle­teas­că până când nu mai rămâ­ne decât liniș­te. Nu tre­bu­ie să se mai gân­deas­că nici la tatăl ei, nici la râul în care a pie­rit aces­ta. Nu mai este nevo­ie să-și amin­teas­că de pri­e­te­na ei, care a dis­pă­rut pen­tru tot­dea­u­na. Nu-i mai vine în min­te mama ei, care nu mai are ce să-i ofe­re.

Cu fie­ca­re cica­tri­ce nouă, ini­ma lui Charlie devi­ne tot mai puter­ni­că, dar doa­re în con­ti­nu­a­re. Doare înde­a­juns de tare cât să nu-i mai pese de nimic, ceea ce este nece­sar câteo­da­tă, ca să poți ieși din întu­ne­ric.

Detalii

Viață soci­a­lă, auto­mu­ti­la­re
Recomandat: young adults
440 pagini, paper­ba­ck
Preț: 39 lei

Kathleen Glasgow, O fată din bucăți
Dave Barry, Cea mai trăsnită excursie cu clasa din ultimul catralion și ceva de ani

Dave Barry

Cea mai trăsnită excursie cu clasa din ultimul catralion și ceva de ani

În aceas­tă poves­ti­re fan­tas­tic de amu­zan­tă, spu­să de Wyatt Palmer, un puști de cla­sa a VIII-a de la Școala Gimnazială Culver, Dave Barry ne invi­tă la Washington, într-o călă­to­rie cu peri­pe­ții.

Wyatt și cel mai bun pri­e­ten al său, Matt, ală­tu­ri de o gaș­că de super-ciudați, pe care îi con­si­de­ră tero­riști. În încer­ca­rea de a-i „decon­spi­ra”, încep o aven­tu­ră care se des­fă­șoa­ră cu o vite­ză ame­ți­toa­re, prin­tre clă­diri și monu­men­te isto­ri­ce. Sau, pe scurt, intră în tot soi­ul de bele­le. Și toa­te aces­tea doar pen­tru a-l sal­va pe pre­șe­din­te­le ame­ri­can de la un atac.

Sau nu?!

Detalii

Acțiune, aven­tu­ră, umor
Recomandat: 9–12 ani
264 pagini, paper­ba­ck
Preț: 29 lei

Jessica Lawson

Unghere și cotloane

Acest roman poli­țist amu­zant și emo­țio­nant — o com­bi­na­ție între „Charlie și fabri­ca de cio­co­la­tă” și jocul Clue — urmă­reș­te aven­tu­ri­le prin care trec șase copii într-un conac plin de mis­te­re și poa­te chiar și de bani.

Blânda și timi­da Tabitha Crum, fii­ca unor părinți negli­jenți, nu are niciun pri­e­ten cu excep­ția șori­ce­lu­lui Pemberley pe care îl iubeș­te nespus. Într-o zi, pri­meș­te una din cele șase invi­ta­ții la moșia de la țară a înstă­ri­tei Contese Calmilla DeMoss și din acel moment via­ța ei se schim­bă.

După ce ajung la conac — o clă­di­re impu­nă­toa­re, în care se petrec tot soi­ul de lucruri inex­pli­ca­bi­le —, copi­ii des­co­pe­ră că Înălțimea Sa Contesa ascun­de un secret teri­bil, după care încep să dis­pa­ră unul câte unul. Inspirată de roma­ne­le ei poli­țis­te favo­ri­te și avându-l pe Pemberley ca par­te­ner, Tabitha încear­că să rezol­ve cazul și să-i sal­veze pe cei­lalți copii, care s-ar putea să devi­nă pri­mii ei pri­e­te­ni ade­vă­rați.

Cititorii vor fi fas­ci­nați de sur­pri­ze­le și des­co­pe­ri­ri­le neaș­tep­ta­te care îi așteap­tă în fie­ca­re capi­tol. — Bookpage 

Detalii

Mister, pri­e­te­nie, soci­al ski­lls
Recomandat: 8–12 ani
368 pagini, paper­ba­ck
Preț: 35 lei

Jessica Lawson, Unghere și cotloane
Melina Marchetta, Salvând-o pe Francesca

Melina Marchetta

Salvând-o pe Francesca

Francesca înva­ță la St. Sebastian, o școa­lă de băieți care se pre­tin­de mix­tă doar pen­tru că fete­le au toa­le­ta sepa­ra­tă de cea a băie­ți­lor. Singurele pri­e­te­ne ale aces­tei fete sunt o ultra-feministă, o tipă des­pre care umblă vor­ba că ar fi „ușoa­ră” și o acor­de­o­nis­tă cam bătu­tă în cap. Nici băie­ții nu sunt mai pre­jos, înce­pând cu Thomas, care încear­că să se spe­cia­li­ze­zez în râgâi­tul pe muzi­că, și con­ti­nu­ând cu Will, un idi­ot veș­nic încrun­tat și îngâm­fat, la care Francesca se gân­deș­te mai tot tim­pul.

Apoi mai este și mama Francescăi, care mereu are impre­sia că știe ce este mai bine pen­tru fata ei, până când intră subit într-o depre­sie acu­tă, lăsând-o pe Francesca sin­gu­ră, dez­nă­dăj­du­i­tă și fără cea mai mică idee des­pre cine este cu ade­vă­rat.

Deopotrivă amu­zan­tă, emo­țio­nan­tă și impo­si­bil de lăsat din mână, „Salvând-o pe Francesca” este poves­tea unei fete care tre­bu­ie să-și găseas­că pute­rea pen­tru a-și sal­va fami­lia, via­ța soci­a­lă și, cel mai greu, pe sine.

Detalii

Adolescenți, peer pres­su­re, via­ța soci­a­lă
Recomandat: 12+ ani
248 pagini, paper­ba­ck
Preț: 29 lei

Krystal Sutherland

Inimi chimice

Henry Page nu a fost nici­o­da­tă îndră­gos­tit. Se con­si­de­ră un spi­rit roman­tic fără spe­ran­ță, căru­ia nu i-a fost dat să întâl­neas­că iubi­rea la care spe­ră — una de tipul celor din fil­me, care să-i facă ini­ma să tre­sa­ră și să nu-l lase să doar­mă și să mânân­ce. În schimb, s-a mul­țu­mit să învețe ca să ia note mari și să intre la o facul­ta­te bună, dar și să devi­nă în sfâr­șit redactor-șef al zia­ru­lui de liceu. În cla­sa a XII-a, într-o zi de joi, la pri­ma oră, își face apa­ri­ția Grace Town, iar Henry și dă sea­ma că totul se va schim­ba.

Grace nu sea­mă­nă cu fata din visu­ri­le lui — mer­ge în bas­ton, poar­tă hai­ne băie­țești care-i sunt prea mari și pare să facă duș cam rar. E lim­pe­de că ceva e defect în fiin­ța lui Grace, dar lui Henry i se pare cu atât mai fru­moa­să și își doreș­te mai mult ca ori­ce s-o aju­te să-și lipeas­că bucă­ți­le pier­du­te din suflet.

Detalii

Prietenie, roman­ce, noi expe­rien­țe
Recomandat: young adults
368 pagini, paper­ba­ck
Preț: 39 lei

Krystal Sutherland, Inimi chimice
Cath Crowley, Graffiti Moon

Cath Crowley

Graffiti Moon

Lucy a ter­mi­nat lice­ul și cel mai bun mod de a săr­bă­tori este să-l găseas­că pe Shadow, gra­ffe­rul mis­te­ri­os care a împân­zit ora­șul cu dese­ne­le lui. El se află pe unde­va, dar nu se știe exact pe unde, și împrăș­tie în liniș­tea nop­ții culori care închi­pu­ie păsări și cerul albas­tru. Lucy știe prea bine că s-ar putea îndră­gos­ti de un tip care dese­nea­ză pre­cum Shadow. S-ar putea îndră­gos­ti chiar până pes­te cap.

Într-o sea­ră ajun­ge la o petre­ce­re împre­u­nă cu Ed, un băi­at cu care avu­se­se în tre­cut cea mai ciu­da­tă întâl­ni­re din via­ța ei, iar aces­ta îi spu­ne că o poa­te aju­ta să-l găseas­că pe Shadow. Tinerii por­nesc în cău­ta­rea aces­tu­ia și cutre­ie­ră ora­șul până în zori. Iar Lucy nu reu­șeș­te să vadă că ade­vă­rul se află chiar îna­in­tea ochi­lor ei.

Douăzeci și patru de ore inten­se și pli­ne de aven­tu­ră din vie­ți­le unor tineri gata să devi­nă adulți, să ter­mi­ne lice­ul, să des­co­pe­re cine sunt cu ade­vă­rat și cine vor să fie.

Detalii

Prietenie, roman­ce, artă
Recomandat: young adults
280 pagini, paper­ba­ck
Preț: 35 lei

Julie Buxbaum

Spune-mi trei lucruri despre tine

În via­ța lui Jessie, totul mer­ge ana­po­da. Sau cel puțin așa i se pare în pri­ma săp­tămâ­nă ca ele­vă a nou­lui și ultra-intimidantului liceu pri­vat din Los Angeles, pe care este nevo­ită să îl frec­ven­te­ze. După ce își pier­de mama, Jessie află că tatăl ei s-a căsă­to­rit pe ascuns cu o feme­ie pe care a cunoscut-o pe inter­net. Din acest motiv, fata este for­ța­tă să se mute din Chicago în cea­lal­tă par­te a țării, unde urmea­ză să tră­i­as­că ală­tu­ri de „mons­trul vitreg” și de aro­gan­tul ei fiu ado­les­cent.

Exact când este pe punc­tul de a-și lua tăl­pă­și­ța îna­poi la Chicago, pri­meș­te un e-mail de la o per­soa­nă care se pre­zin­tă cu pse­u­do­ni­mul Cineva/Nimeni (CN, pe scurt) și care se ofe­ră să o aju­te să înțe­lea­gă jun­gla care stă­pâ­nea Liceul Wood Valley. O far­să ela­bo­ra­tă sau aju­to­rul de care are atâ­ta nevo­ie?

Din con­vin­ge­re sau pur și sim­plu din dis­pe­ra­re, Jessie înce­pe să se baze­ze tot mai mult pe CN, care devi­ne sal­va­to­rul său și cel mai de încre­de­re ali­at. Este les­ne de înțe­les că nu se mai poa­te abține și vrea să a e cine este CN în rea­li­ta­te. Dar oare nu e mai bine ca une­le mis­te­re să rămâ­nă neex­pli­ca­te?

Detalii

Familie, pri­e­te­nie, roman­tism
Recomandat: young adults
368 pagini, paper­ba­ck
Preț: 39 lei

Julie Buxbaum, Spune-mi trei lucruri despre tine
David Hofmeyr, Stone Rider

David Hofmeyer

Stone Rider

Adam Stone își doreș­te liber­ta­te și liniș­te. Își doreș­te să sca­pe din Blackwater, ora­șul pră­fu­it din ini­ma deșer­tu­lui, în care a cres­cut. Cel mai mult însă, Stone o doreș­te pe fru­moa­sa Sadie Blood. Alături de aceas­ta și de pri­mej­di­o­sul out­si­der Kane, Adam par­ti­ci­pă la Raliul Blackwater, o cur­să dură, care le pune la încer­ca­re atât rezis­ten­ța zică, cât și cea psi­hi­că. Numai cei mai puter­nici vor supra­vie­țui.

Premiul pus în joc este un bilet spre Baza Spațială și un trai luxos, din­co­lo de ori­ce închi­pu­i­re. Iar pen­tru o șan­să la aceas­tă via­ță nouă, Adam e gata să riș­te totul…

O cur­să peri­cu­loa­să, a cărei miză e totul sau nimic, se deru­lea­ză într-un ritm ame­ți­tor, într-o dis­to­pie bru­ta­lă. — Kirkus Reviews 

Detalii

Sport, fic­țiu­ne, fami­lie
Recomandat: 12–17 ani
344 pagini, paper­ba­ck
Preț: 39 lei

Vrei să fii la curent cu ce cărți pregătim, oferte și alte noutăți?

Abonează-te la newsletter

9–12 ani  12+ ani  Ambele 

Sau urmărește-ne pe

Ai o întrebare sau o sugestie? Scrie-ne